Giới thiệu

Quy định vật cấm gửi và gửi có điều kiện Quy định vật cấm gửi và gửi có điều kiện

1/ Vật cấm gửi/ Prohibited articles:
- Thuốc phiện, các hợp chất từ thuốc phiện, các chất ma túy, các chất kích thích thần kinh.
Opium, compounds from opium, drugs, mental stimulants.
- Vũ khí, đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.
Weapons, ammunition, military equipment.
- Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Pornography, reactionary publications and documents aimed at sabotaging the public order, opposing the State of the Socialist Republic of Vietnam.
- Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
- Flammable, explosive items or matters, and dangerous or unhygienic substances,  environmental pollutants
- Các loại vật phẩm, hàng hóa mà Nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu;
Articles and merchandises prohibited for circulation, bussiness, import and export by The State. 
- Sinh vật sống.
Living creatures.
- Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập vào nước nhận theo thông báo của Tổ chức Liên minh Bưu chính Thế giới ( UPU ).
Articles, publications, merchandise prohibited to import to receiving countries as notified by the Universal Postal Union (UPU).
- Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền trong bưu phẩm, bưu kiện.
Vietnamese currency, foreign currencies and valuable papers as money in postal parcels, packages.
- Thư có tính chất thông tin riêng trong bưu phẩm chứa vật phẩm, hàng hóa hoặc bưu kiện.
Letters containing private information in postal parcels, packages. 
- Trong bưu phẩm hay bưu kiện chứa tập hợp nhiều bưu phẩm bưu kiện gửi cho nhiều người khác nhau.
Postal parcels or packages containing several sets of postal parcels sent to many different people.
 
2. Vật gửi có điều kiện/ Restricted items:
 Vật phẩm, hàng hóa được gửi có điều kiện trong bưu phẩm, bưu kiện:
List of restricted articles, merchandise:
- Các loại kim khí quý( vàng, bạc, bạch kim…); các loại đá quý hay các sản phẩm được chế tạo từ kim khí quý, đá quý, chỉ được phép gửi trong bưu phẩm, bưu kiện khai giá.
Precious metals (gold, silver, platinum, ...); precious stones and products made from precious metals, precious stones are only allowed to send in insured postal parcels.
- Bưu phẩm, bưu kiện chứa hàng hóa để kinh doanh phải có chứng từ thuế và và các chứng từ hợp lệ khác theo quy định của Pháp luật.
Postal parcels, packages containing goods for business must have tax documents and other valid documents as prescribed by the law.
-  Vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu thuộc quản lý chuyên ngành phải thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền.
Articles and exports of specialized management must be complied with the regulations of competent specialized management agencies.
- Ong, tằm, đỉa, côn trùng phục vụ nghiên cứu khoa học, vật phẩm, hàng hóa dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột đóng gói phải đảm bảo không gây hư hỏng, ô nhiễm bưu phẩm, bưu kiện khác.
Bees, silkworms, leeches, insects serving scientific research, damageable items and goods, liquids, powders packaged to ensure not to damage or contaminate other postal items, packages. 
- Vật phẩm, hàng hóa gửi trong bưu phẩm, bưu kiện sử dụng dịch vụ máy bay phải tuân theo những quy định về An ninh Hàng không.
Articles, goods in postal parcels, packages sent by air must be complied with the regulations on Aviation Security.

Chat với NETCO