19006463

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Kinh Doanh

Ngày đăng: 24/02/2017
Mảng Quốc tế/Direct Sales/Telesales/Marketing Online
<p>C&ocirc;ng ty CPTM v&agrave; chuyển ph&aacute;t nhanh Nội B&agrave;i (NETCO) tuyển dụng nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh cho c&aacute;c chi nh&aacute;nh H&agrave; Nội, Hồ Ch&iacute; Minh, B&igrave;nh Dương, Vĩnh Ph&uacute;c, H&agrave; Nam v&agrave; Đồng Nai.<br /> <br /> Với chi nh&aacute;nh Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; H&agrave; Nội, Netco mong muốn được đ&oacute;n ch&agrave;o c&aacute;c nh&acirc;n sự Kinh Doanh của c&aacute;c vị tr&iacute;: Quốc Tế, Direct Sales, Telesales, v&agrave; Marketing Online.<br /> <br /> Với chi B&igrave;nh Dương, H&agrave; Nam, Vĩnh Ph&uacute;c, v&agrave; Đồng Nai, Netco mong muốn c&oacute; sự hợp t&aacute;c với nh&acirc;n sự vị tr&iacute; Direct Sales.<br /> <br /> <strong>C&aacute;c bản t&oacute;m lược về m&ocirc; tả c&ocirc;ng việc như sau:</strong><br /> <br /> <em><strong>* M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh Quốc Tế:</strong></em><br /> 1. Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c ph&acirc;n t&iacute;ch, nghi&ecirc;n cứu khảo s&aacute;t c&aacute;c thị trường tiềm năng, đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển thị trường chuyển ph&aacute;t nhanh quốc tế.<br /> 2. Thực hiện c&aacute;c hoạt động x&uacute;c tiến ch&agrave;o gi&aacute; tới kh&aacute;ch h&agrave;ng cho dịch vụ chuyển ph&aacute;t nhanh quốc tế<br /> 3. T&igrave;m kiếm, li&ecirc;n hệ với c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng, đ&agrave;m ph&aacute;n thương lượng chốt đơn h&agrave;ng v&agrave; k&yacute; kết hợp đồng.<br /> 4. Lập kế hoạch l&agrave;m việc b&aacute;m s&aacute;t mục ti&ecirc;u doanh số v&agrave; triển khai thực hiện.<br /> 5. Thiết lập quan hệ, l&ecirc;n kế hoạch để gặp gỡ kh&aacute;ch h&agrave;ng (mới v&agrave; cũ)<br /> 6. Phối hợp với c&aacute;c bộ phận/ph&ograve;ng ban trong hệ thống nhằm mang đến chất lượng dịch vụ chuyển ph&aacute;t nhanh quốc tế tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /> 7. Thu thập th&ocirc;ng tin, tổng hợp v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o cho cấp tr&ecirc;n về c&aacute;c vấn đề c&oacute; li&ecirc;n quan đến hoạt động xuất nhập khẩu như: thị trường, h&agrave;ng h&oacute;a, gi&aacute; cả, kh&aacute;ch h&agrave;ng, đối t&aacute;c, ...<br /> 8. Một số c&ocirc;ng việc kh&aacute;c, trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn<br /> <br /> <br /> <em><strong>* M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh Trực Tiếp:</strong></em><br /> 1. Thực hiện c&aacute;c hoạt động x&uacute;c tiến ch&agrave;o gi&aacute; tới kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /> 2. T&igrave;m kiếm kh&aacute;ch h&agrave;ng, k&yacute; hợp đồng<br /> 3. Lập kế hoạch l&agrave;m việc b&aacute;m s&aacute;t mục ti&ecirc;u doanh số, v&agrave; triển khai thực hiện<br /> 4. Thiết lập quan hệ, l&ecirc;n kế hoạch để gặp gỡ kh&aacute;ch h&agrave;ng (mới v&agrave; cũ)<br /> 5. Phối hợp với c&aacute;c bộ phận/ph&ograve;ng ban trong hệ thống Netco nhằm mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /> <br /> <em><strong>* M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh Telesales:</strong></em><br /> 1. T&igrave;m kiếm kh&aacute;ch h&agrave;ng, tiếp x&uacute;c khai th&aacute;c th&ocirc;ng tin nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng qua điện thoại<br /> 2. Thực hiện ch&agrave;o bảng gi&aacute;, tư vấn dịch vụ tới kh&aacute;ch h&agrave;ng, k&yacute; hợp đồng với kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /> 3. Lập kế hoạch l&agrave;m việc, b&aacute;m s&aacute;t mục ti&ecirc;u doanh số v&agrave; triển khai thực hiện<br /> 4. Thực hiện b&aacute;o c&aacute;o kết quả đ&atilde; thực hiện, đ&aacute;nh gi&aacute; với kế hoạch được giao<br /> 5. Phối hợp với c&aacute;c bộ phận/ ph&ograve;ng ban trong hệ thống Netco nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /> <br /> <em><strong>* M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh Marketing Online:</strong></em><br /> 1. Tối ưu ho&aacute; c&aacute;c c&ocirc;ng cụ t&igrave;m kiếm<br /> 2. Tăng tối đa số lượng từ kho&aacute; để đẩy website c&ocirc;ng ty l&ecirc;n top đầu c&aacute;c trang t&igrave;m kiếm (google, msn, yahoo, altavista&hellip;)<br /> 3. B&aacute;o c&aacute;o theo th&aacute;ng về hiệu quả của c&aacute;c thủ thuật SEO &aacute;p dụng cho website c&ocirc;ng ty v&agrave; những th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan tới c&ocirc;ng ty.<br /> 4. Thiết kế v&agrave; thực hiện hệ thống ho&aacute; th&ocirc;ng tin v&agrave; giao diện website c&ocirc;ng ty<br /> 5. T&igrave;m kiếm, kh&aacute;ch h&agrave;ng qua internet, thực hiện kế hoạch marketing v&agrave; quảng b&aacute; sản phẩm qua internet, cụ thể: đưa th&ocirc;ng tin c&ocirc;ng ty v&agrave; sản phẩm tới kh&aacute;ch h&agrave;ng th&ocirc;ng qua c&aacute;c trang web giao dịch thương mại, c&aacute;c trang web chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, c&aacute;c diễn đ&agrave;n c&oacute; li&ecirc;n quan đến ng&agrave;nh nghề, c&aacute;c trang web t&igrave;m kiếm&hellip; ;<br /> 6. Thực hiện v&agrave; quản l&yacute; k&ecirc;nh tiếp thị, truyền th&ocirc;ng qua email, c&aacute;c bản tin điện tử;<br /> 7. Ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; hiệu suất B&aacute;o c&aacute;o của bản tin điện tử;<br /> 8. Đề xuất, thiết kế v&agrave; Thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh để cải thiện hiệu suất của c&aacute;c k&ecirc;nh email marketing, v&agrave; chiến dịch để c&oacute; được c&aacute;c phản hồi của kh&aacute;ch h&agrave;ng nhận được th&ocirc;ng tin qua email marketing.<br /> 9. Bi&ecirc;n dịch v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch dữ liệu hiệu suất v&agrave; c&aacute;c số liệu. Thực hiện c&aacute;c khuyến nghị cho c&aacute;c chiến dịch tối ưu h&oacute;a dựa tr&ecirc;n ph&acirc;n t&iacute;ch.</p> <h2>What You Are Good At</h2> <p>Một số y&ecirc;u cầu với vị tr&iacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh quốc tế:<br /> 1. Tốt nghiệp từ đại học trở l&ecirc;n, ưu ti&ecirc;n tốt nghiệp đại học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kinh tế, quản trị kinh doanh,,,&nbsp;<br /> 2. C&oacute; kinh nghiệm &iacute;t nhất 1 năm l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh. Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, chuyển ph&aacute;t nhanh; ứng vi&ecirc;n từng l&agrave;m cho c&ocirc;ng ty nước ngo&agrave;i<br /> 3. Chịu được &aacute;p lực c&ocirc;ng việc, y&ecirc;u th&iacute;ch Sales, c&oacute; mong muốn ph&aacute;t triển bản th&acirc;n trong lĩnh vực Sales<br /> 4. H&igrave;nh thức tốt, phong th&aacute;i tự tin; khả năng xử l&yacute; t&igrave;nh huống nhanh, c&oacute; kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục v&agrave; đ&agrave;m ph&agrave;n, kỹ năng giải quyết vấn đề, l&agrave;m việc nh&oacute;m...<br /> 5. Sử dụng th&agrave;nh thạo tiếng anh,<br /> 6. - S&aacute;ng tạo, c&oacute; khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; theo nh&oacute;m<br /> - Th&agrave;nh thạo về tin học văn ph&ograve;ng<br /> <br /> Một số y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng việc của c&aacute;c vị tr&iacute; Direct Sales, Telesales, v&agrave; Marketing Online:&nbsp;<br /> 1. Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở l&ecirc;n<br /> 2. C&oacute; kinh nghiệm &iacute;t nhất 1 năm l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh/Telesales/Marketing Online. Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, chuyển ph&aacute;t nhanh<br /> 3. Chịu được &aacute;p lực c&ocirc;ng việc, y&ecirc;u th&iacute;ch Sales, c&oacute; mong muốn ph&aacute;t triển bản th&acirc;n trong lĩnh vực Sales<br /> 4. Với nh&acirc;n vi&ecirc;n Telesales: Giọng n&oacute;i truyền cảm, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục v&agrave; đ&agrave;m ph&aacute;n tốt<br /> 5. Với nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh Trực Tiếp: H&igrave;nh thức tốt, phong th&aacute;i tự tin; khả năng xử l&yacute; t&igrave;nh huống nhanh, c&oacute; kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục v&agrave; đ&agrave;m ph&agrave;n, kỹ năng giải quyết vấn đề<br /> 6. Với nh&acirc;n vi&ecirc;n Marketing online:<br /> - C&oacute; kinh nghiệm về quy hoạch th&agrave;nh c&ocirc;ng, quản l&yacute; v&agrave; thực hiện việc th&uacute;c đẩy c&aacute;c trang web tr&ecirc;n c&ocirc;ng cụ t&igrave;m kiếm như Google, Yahoo, Msn,&hellip;<br /> - C&oacute; 1, 2 năm kinh nghiệm về SEO, tiếp thị facebook, email, c&aacute;c mạng x&atilde; hội, kỹ năng giao tiếp tốt<br /> - C&oacute; khả năng l&agrave;m việc với c&aacute;c đội ch&eacute;o chức năng<br /> - S&aacute;ng tạo, c&oacute; khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; theo nh&oacute;m<br /> - Xuất sắc trong việc xử l&yacute; meta tag<br /> - Sử dụng tốt c&aacute;c c&ocirc;ng cụ ph&acirc;n t&iacute;ch trực tuyến như Google Analytics<br /> <br /> * Quyền lợi được hưởng:<br /> - Quy chế kinh doanh hấp dẫn<br /> - Chế độ đ&atilde;i ngộ tốt&nbsp;<br /> - M&ocirc;i trường l&agrave;m việc trẻ trung, hiện đại, năng động, chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; c&oacute; cơ hội thăng tiến<br /> <br /> <em>* For directly approaching, kindly send your CV to&nbsp;dinhnq@netco.com.vn</em></p>
Chia sẻ với bạn bè Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter
Chat với NETCO