19006463

Trưởng Bưu cục Hà Nội Trưởng Bưu cục Hà Nội

Ngày đăng: 21/07/2017
Điều hành mọi hoạt động của NETCO tại chi nhánh Hà Nội. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm điều phối trong lĩnh vực vận chuyển/giao nhận
<h2><strong><sub>M&Ocirc; TẢ C&Ocirc;NG VIỆC</sub></strong></h2> <div>- Quản l&yacute; điều phối nh&acirc;n sự khai th&aacute;c, nh&acirc;n sự kiểm so&aacute;t, đ&oacute;ng h&agrave;ng, t&agrave;i xế, giao nhận.<br /> - Quản l&yacute; điều phối c&aacute;c phương tiện vận chuyển giao h&agrave;ng theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /> - Xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống ph&aacute;t sinh của đơn h&agrave;ng tr&ecirc;n đương vận chuyển, chất lượng h&agrave;ng h&oacute;a vận chuyển.<br /> - Đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu quả, năng suất l&agrave;m việc của nh&acirc;n sự quản l&yacute;.<br /> - X&acirc;y dựng quy tr&igrave;nh hoạt động của ph&ograve;ng/ trung t&acirc;m, x&acirc;y dựng cơ cấu nh&acirc;n sự tối ưu nhất.<br /> - Quản l&yacute; cơ sở vật chất, an to&agrave;n vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp, ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, định mức nguy&ecirc;n vật liệu, văn ph&ograve;ng phẩm sử dụng.<br /> - C&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo chỉ đạo của Gi&aacute;m đốc khu vực.</div> <div> <h2><strong><sub>Y&Ecirc;U CẦU C&Ocirc;NG VIỆC</sub></strong></h2> <div>- Nam, độ tuổi từ 28 &ndash; 35.<br /> - Tr&igrave;nh độ cao đẳng trở l&ecirc;n.<br /> - C&oacute; &iacute;t nhất 3 năm kinh nghiệm l&agrave;m việc ở c&aacute;c vị tr&iacute; tương đương cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty, tập đo&agrave;n lớn ở Việt Nam.<br /> - Kỹ năng truyền đạt th&ocirc;ng tin.<br /> - Quyết liệt, quyết đo&aacute;n v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm.<br /> - Kỹ năng ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; giải quyết c&ocirc;ng việc.<br /> - Kỹ năng l&atilde;nh đạo.<br /> - L&agrave;m việc theo nh&oacute;m v&agrave; chịu được &aacute;p lực c&ocirc;ng việc cao.&nbsp;<br /> <br /> <strong>QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG</strong></div> <div>- Lương: 20 - 30M/th&aacute;ng</div> <div> <p>- Hưởng h&agrave;ng năm theo th&agrave;nh t&iacute;ch v&agrave; hiệu quả hoạt động của c&ocirc;ng ty.</p> <p>- Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động VN.</p> <p>- Được l&agrave;m trong m&ocirc;i trường năng động v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp.</p> <p>Li&ecirc;n hệ: Mr Định:&nbsp;0977 483 613. Email:&nbsp;dinhnq@netco.com.vn</p> </div> </div>
Chia sẻ với bạn bè Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter
Chat với NETCO